facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Актуално

2622995-copy_678x410_crop_478b24840a
16.01.2023 14:30

Семинар „Risk management in tourism and crises as an opportunity to develop domestic tourism“

Корпус 1, зала 212


Организатори:
департамент „Здравеопазване и социална работа“
департамент „Администрация и управление“


Лектори:
prof. Nadja Marinova, PhD
prof. Daryan Boykov, PhD
Doctoral student Kamelia Karadocheva


Модератор:
Assoc. prof. Polina Mihova, PhD


Събитието ще бъде под хибридна форма, присъствено и с осигурено онлайн стриймване, като се организира с цел представяне на реални практически казуси и ситуации от сферата на туристическия бизнес за студентите от CITY College, University of York Europe Campus, но са поканени и всички студенти от НБУ, както и специалисти от професионалните общности и организации, представители на медиите и държавни институции.

 

The event will take place in a hybrid format, both in-person and via online streaming. It is being organized with the purpose of presenting real practical case studies and situations from the field of tourism business to students from CITY College, University of York Europe Campus, but also to students from NBU as a whole, as well as professionals from professional communities and organizations, representatives of the media, and officials from state institutions.


Управлението на риска в индустрията на туризма е от голямо значение за всяка туристическа дестинация и туристическите услуги поради факта, че тези научни знания се прилагат, както за предвиждане и премахване на опасностите, така и за предвиждане на възможностите за подобрение и успех в индустрията. В лекцията ще се обърне внимание на термина риск, както и на стъпките за управлението на риска – идентификация, анализ, преценка, предприемане на действия и мониторинг на риска. В лекцияте ще се акцентира и на възможните правилни насоки за развитието на местния туризъм и алтернативни туристически продукти и услуги.

 

Because this scientific knowledge is employed both to identify and remove hazards and to foresee chances for progress and success in the industry, risk management in the tourism industry is of enormous importance to any tourist destination and tourism services. In the lecture, attention will be made to the term risk, as well as to the phases of risk management - identification, analysis, evaluation, taking action and risk monitoring. These lectures will also highlight potentially viable pathways for expanding regional tourism and complementary tourist services.


Доц. д-р инж. Надя Маринова  е дългогодишен преподавател по туризъм. Доцент е по управление на проекти. Понастоящем освен преподавател, тя управлява и консултира  редица инвестиционни проекти в туризма в частния сектор и е специалист по управление на риска в туризма. Тя е член на постоянната комисия по стопански науки и управление в „Национална агенция по оценка и акредитация към Министерски съвет. Била е Зам. министър на туризма и Зам. председател на националният съвет по туризъм.

Завършила е техническият университет както и висше образование в УНСС по „Международни икономически отношения“, също е и магистър в университета -  Брауншвайг - Германия.

 

prof. Eng. Nadia Marinova, PhD is a long-time teacher of tourism. She is an associate professor in project management. Currently, in addition to teaching, she manages and consults a number of tourism investment projects in the private sector and is a specialist in tourism risk management. She is a member of the permanent commission for economic sciences and management in the "National Agency for Assessment and Accreditation under the Council of Ministers. She was Deputy Minister of Tourism and Deputy. Chairman of the National Council for Tourism.

She graduated from the Technical University as well as higher education at UNSS in "International Economic Relations", she also holds a master's degree from the University of Braunschweig - Germany.


доц. д-р Д. Бойков е хоноруван преподавател в НБУ с над 10 години опит във висшето образование. Притежава и дългогодишен опит в областа на изпълението на международни проекти, управлението на човешки ресуси и журналистиката. Член е на IPMA, BRiMA, BAUP и е сертифициран проект мениджър.

 

prof. D. Boykov, PhD is a part-time teacher at NBU with over 10 years of experience in higher education. He also has many years of experience in the field of international project implementation, human resources management and journalism. He is a member of IPMA, BRiMA, BAUP and is a certified project manager.

 

Докторант Камелия Карадочева е асистент в НБУ и
специалист в сферата на маркетинга и пиара. Има опит в медии и в държавната администрация. Изследователските ѝ интереси са свързани с популяризирането на алтернативния туризъм в селските райони.

 

PhD student Kamelia Karadocheva is an assistant at the NBU and

a specialist in the field of marketing and PR. She has experience in the media and in state administration, and her research interests are related to the promotion of alternative tourism in rural areas.