facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Докторанти

Александрос Стелиос Проедру

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, заповед № З-РК-264/26.06.2024 г, на Александрос Стелиос Проедру,  департамент "Здравеопазване и социална работа", НБУ.

Тема на дисертацията: Влияние на онлайн обучението върху поведението, социалното и емоционално развитие при деца с РАС (Behavioral, social and emotional impact of online learning on children with ASD)

Професионално направление: 7.4. Обществено здраве, научна специалност Логопедия.

 

Научно жури, назначено със заповед №З-РК-243/06.06.2024 г. на Ректора на НБУ

1. проф. д-р Виолета Боянова Цветкова - професионално направление 7.4. Обществено здраве, НБУ (становище)

2. Доц. д-р Полина Михова Михова – Павлова – НБУ, професионално направление 7.4. Обществено здраве, (рецензия)

3. доц. д-р Катя Иванова Дионисиева – Югозападен университет "Неофит Рилски", професионално направление 1.2. Педагогика, (становище)

4. доц. д-р Елка Георгиева Горанова - Югозападен университет "Неофит Рилски", професионално направление 7.4. Обществено здраве, (рецензия)

5. доц. д-р Катерина Атанасова Щерева - Софийски университет "Св. Климент Охридски", професионално направление 1.2. Педагогика, (становище)

Резерви:

1. доц. д-р Светлозар Методиев Василев - НБУ, професионално направление 7.4. Обществено здраве

2. доц. д-р Миглена Иванова Симонска-Цацова - Югозападен университет "Неофит Рилски", професионално направление 7.4. Обществено здраве

 • Име на докторанта
  Александрос Стелиос Проедру
 • Тема на дисертацията
  Влияние на онлайн обучението върху поведението, социалното и емоционално развитие при деца с РАС

  Behavioral, social and emotional impact of online learning on children with ASD
 • Научен ръководител
  доц. д-р Маргарита Димитрова Станкова-Стоянова
 • Дата и час на защитата
  26.07.2024 / 13:00
 • Зала
  303, 2 Корпус, НБУ

Прикачени файлове