facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

проф. д-р Виолета Боянова

проф. д-р Виолета Боянова

проф. д-р Виолета Боянова Цветкова

Проф. д-р Виолета Боянова е щатен преподавател в Нов български университет от 1996 г. към департамент "Когнитивна наука и психология". Създател е на бакалавърската и магистърската програма по Логопедия в НБУ.

Създател и ръководител на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, НБУ, от 2009 до 2014 г.

От 2012 г. до 2016 г. е ръководител на департамент "Здравеопазване и социална работа".

Проф. Боянова е завършила Медицински университет, гр. София. От 1994 г. е  доцент по Физиология на човека. От 2010 г. е професор по "Обществено здраве" в НБУ.

Преподавателските интереси на проф. Боянова са в областта на: Устройство и функции на човешкия мозък; Речева патология; Невропсихология; Хиперактивност и дефицит на вниманието ; Консултиране на родители на деца с нарушения в развитието.

Основни изследователски интереси в областта на: Етиопатогенеза на  комуникативни нарушения в детска възраст. Мозъчни механизми на езиковата и речева  функция и  нарушения. Хемисфериална латерализация , креативност и  комуникативни нарушения.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Емоционално- поведенчески нарушения в детска възраст. Хиперактивност и дефицит на вниманието.

Проф. Боянова е експерт в областта на диагностика, диференциална диагноза и терапевтични насоки в областта на  комуникативни и емоционално - поведенчески нарушения в детска възраст.

Автор и съавтор на 10 монографии и книги, 3 учебника за студенти по психология и логопедия, над 100 публикации в български и медународни издания.